Hanna Sarkkinen

Opintomatkalla Intiassa

Olin viime viikolla Suomen eduskunnan edustajana European Parliamentary Forumin (EPF) matkalla Intiassa. Matkalla oli lisäkseni parlamentaarikot Tanskasta, Ranskasta ja Euroopan parlamentista sekä EPF:n henkilökuntaa.

Matkan tarkoituksena oli tutustua Intian väestöpolitiikkaan, lisääntymisterveyspolitiikkaan sekä seksuaalioikeuksien toteutumiseen. Fokuksessa oli siis äitiys-, lapsi- ja seksuaaliterveys ja siihen liittyvät palvelut, perhesuunnittelu sekä seksuaalisten oikeuksien toteutuminen ja naisten oikeudet. Euroopan unionin kautta on rahoitettu aiheeseen liittyviä ohjelmia ja teema on myös Suomen kehityspolitiikan ytimessä. Matkamme paikalliset järjestäjät olivat IPPF (International Planned Parenthood Federation) sekä FPA(Family Planning Association of India).

Matkan aikana vierailimme FPA:n terveysklinikoilla, tapasimme kenttätyöntekijöitä ja tutustuimme järjestön projekteihin. Vierailimme slummeissa katsomassa järjestön työtä ja tapaamassa ihmisiä, jotka ovat mukana heidän projekteissaan. Tapasimme myös muita kansalaisjärjestöjä sekä kansallisen ja osavaltiotason parlamentaarikkoja ja virkamiehiä. Matkaohjelma oli hyvin tiivis, opettavainen ja antoisa.

Intian monet ongelmat

Väestöpolitiikka on globaalisti katsottuna erittäin tärkeää. Se on tärkeää maapallon kestokyvyn kannalta, sekä köyhyyden ja kurjuuden vähentämisen kannalta. Globaalin väestöpolitiikan onnistumisen kannalta on olennaista, että Intia onnistuu omassa väestöpolitiikassaan, sillä maa on Kiinan jälkeen maailman väkirikkain maa ja Intia tulee todennäköisesti tulevina vuosina ohittamaan Kiinan väestön määrässä. Yleisemminkin, globaalit kehitystavoitteet eivät voi onnistua jos Intia ei onnistu. Intia on monella tavalla kehittyvien maiden johtaja, joten Intiassa saadut opit ja tulokset ovat tärkeitä myös muiden kehittyvien maiden kannalta.

Intia on kehittynyt nopeasti viimeisten parin vuosikymmenen aikana, ja niin on kehittynyt myös sen väestö- ja lisääntymisterveyspolitiikkaa. Maa on onnistunut puolittamaan äitiyskuolleisuuden ja monilla muillakin mittareilla mitattuna maassa on saavutettu hyviä tuloksia. Paljon haasteita kuitenkin on vielä.

Erityinen haaste on maan sisäinen eriarvoisuus. Erot kaupunkien ja maaseudun välillä ovat valtavat ja maaseudulla voi olla vaikea saada tarvittavia palveluita, esimerkiksi kondomeita ei välttämättä myydä kymmenien kilometrien säteellä tai lähin synnytyssairaala on tiettömien taipaleiden takana. Myös sosiaalinen eriarvoisuus on suurta ja erityisesti köyhillä ja syrjityillä väestöryhmillä on ongelmia palveluiden saannissa. Vaikka kastijärjestelmä on virallisesti lakkautettu, näkyy se yhä yhteiskunnassa ja ylläpitää eriarvoisuutta. Oma ongelmansa on myös lukutaidottomuus. Yli 30 % naisista ja vajaa 20 % miehistä on lukutaidottomia, joten heidän saamisensa informaation ja palveluiden äärelle on vaikeaa. Intiassa on meneillään maapallon laajamittaisin kaupungistumiskehitys ja suurkaupunkien slummeihin muuttavien ihmisten palveluiden järjestäminen on oma valtava haasteensa.

Oma haasteensa on myös alueiden välinen eriarvoisuus. Intia koostuu 36 alueesta, joiden olosuhteet ja resurssit ovat hyvin erilaisia. Toisilla alueilla harjoitetaan edistyksellistä väestöpolitiikkaa hyvin tuloksin, ja toisissa osavaltioissa perhesuunnittelu ja seksuaaliterveystyö kohtaavat enemmän vastarintaa ja on puutteellisesti resurssoitua ja myös tulokset ovat huonompia. On hyvä muistaa, että Intia on valtavan suuri ja moninainen maa. Eri osavaltioissa puhutaan eri kieliä, harjoitetaan erilaisia tapoja ja tehdään erilaista politiikkaa. Intiasta onkin vaikea puhua keskiarvojen kautta.

Lyhyt lapsuus

Lapsiavioliitot ovat perinteisesi olleet Intiassa yleisiä, ja tytöt on tavattu naittaa hyvin nuorina. Lapsiavioliitot ovat iso ongelma paitsi naitettujen lasten elämän myös ihmisten terveyden näkökulmasta, sillä alaikäisten raskaudet ovat riskialttiita sekä äidille että lapselle ja alaikäisten kyky huolehtia lapsista on usein puutteellinen. Kansalaisjärjestöt ja valtio ovat tehneet paljon lapsiavioliittojen vähentämiseksi ja paljon onkin saavutettu, mutta ikiaikaista käytäntöä ei ole saatu kitkettyä.

Intian lain mukaan alle 18-vuotiaat eivät saa mennä naimisiin, mutta laittomuudesta huolimatta käytäntöä esiintyy yhä, erityisesti maaseudulla. Lapsiavioliittojen estämiseksi tärkeintä on muuttaa asenteita koko yhteisössä. Joissain osavaltioissa perheitä on kannustettu lapsiavioliittojen välttämiseen sillä, että perheelle on maksettu rahaa kun tytär on täyttänyt 18 vuotta ilman että hän on avioitunut tai saanut lapsia. Tämän tyyppiset kannusteet, tiedon lisääminen, asenteiden muuttaminen ja tyttöjen ja naisten voimaannuttaminen on avain muutokseen.

Kehitys lähtee naisista

FPA työn tärkeä tavoite onkin naisten voimaannuttaminen. Se järjestää esimerkiksi toimintaa, jossa naisille ja tytöille opetetaan heidän oikeuksiaan ja selviytymiskeinoja esimerkiksi häirintätilanteissa. Myös poikien asenteisiin yritetään vaikuttaa. Tapasimme Agran slummissa ryhmän nuoria naisia, jotka olivat osallistuneet FPA:n kurssille. Oli mahtava jutella vaikeista olosuhteista tulevien tyttöjen kanssa, jotka olivat oppineet tietoja ja taitoja sekä itseluottamusta ja selviytymiskeinoja. He kertoivat esimeriksi siitä, miten he olivat opetelleet vastaamaan kaduilla kohtaamaansa seksuaaliseen häirintään. Kouluttamalla naisia uudet asenteet ja tavat siirtyvät myös seuraaville sukupolville.

Työtä todella tarvitaan, naisten seksuaalinen häirintä kaduilla on tavallista ja raiskaukset valitettavan yleisiä. Naisten voimaannuttamisen lisäksi olisi tärkeää vaikuttaa myös miesten asenteisiin ja yleiseen mielipiteeseen. Toivottavasti tässäkin suhteessa ajat ovat Intiassa muuttumassa, ainakin ongelmasta puhutaan ja asiaan kiinnitetään runsaasti huomiota maan mediassa.

Äitiys- ja imeväisterveyden saralla Intiassa on saavutettu paljon lyhyessä ajassa. Kuolleisuus on vähentynyt, kotisynnytykset ovat vähentyneet ja ravitsemustilanne on parantunut. Joissain osavaltioissa on otettu käyttöön Suomessa kehitetty sosiaalinen innovaatio, eli äitiyspakkaus. Perheet saavat neuvolapalveluita maksuttomasti ja yhteisöissä kiertävät vertaiskouluttajat yrittävät saada perheitä palveluiden piiriin ja ohjeistaa äitejä. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, erityisesti maaseudulla ja köyhien joukossa. Ongelmana ei aina ole palveluiden puute, vaan se, ettei ihmisillä ole välttämättä tietoa niistä.

Ratkaisut tehdään perheissä

Asenteet toivotun perhekoon suhteen ovat muuttumassa ja yhä useammat haluavat pienen lapsiluvun. Enenevissä määrin erityisesti keskiluokan parit valitsevat myös vapaaehtoisen lapsettomuuden. Intiassa ja muissa kehittyvissä maissa on tärkeää saada ihmiset näkemään yhteys suuren lapsiluvun ja köyhyyden välillä. Ehkäisyn saavutettavuus ja tieto menetelmistä on tietysti olennainen kysymys perhesuunnittelun onnistumisen kannalta. Intiassa, kuten muuallakin, ehkäisystä huolehtiminen on pitkälti naisten vastuulla, olisikin tärkeää naisten voimaannuttamisen lisäksi valistaa myös miehiä seksuaaliterveyden kysymyksistä. Koska Intia on pian maailman väkirikkain maa, on Intian onnistuminen väestön kasvun hillitsemisessä tärkeä kysymys koko maailman kantokyvyn kannalta.

Koulutus, tieto ja köyhyyden vähentäminen ovat olennaisia asioita väestöpolitiikan onnistumisen kannalta. Koulutetut ihmiset osaavat tehdä parempia valintoja ja saavat paremmin tietoa asioista ja palveluista. Terveys, köyhyys ja lapsiluku ovat yhteenkietoutuneita kysymyksiä. Erityisesti naisten koulutus on olennaista, siten tieto siirtyy myös tuleville sukupolville. Koulutuksen tärkeyttä yhteiskuntien kehityksessä ei voi väheksyä.

Intia on hyvin perhe- ja sukukeskeinen maa, jossa on vahvoja perinteitä ja tapoja. Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja perhesuunnittelua ei voi lähestyä vain teknisenä asiana tai yksilöiden valintoina, vaan olennaista on vaikuttaa koko yhteisön asenteisiin ja tietotasoon. Kondomien jakaminen ei riitä, vaan ihmisillä pitää myös olla tietoa ehkäisystä ja asenteiden pitää olla sillä tasolla, että ihmiset ovat halukkaista vähentämään lapsilukua ja perhesuunnittelu on sosiaalisesti hyväksyttävää. Koska naiset eivät patriarkaalisessa kulttuurissa saa yksin tehdä ratkaisuja, pitää vaikuttaa myös aviomiesten ja anoppien asenteisiin.

Intia on patriarkaalinen maa, jossa naisten asemassa on paljon parannettavaa. Edistystä on toki tapahtunut, mutta hyvin epätasapainoisesti. Kaupunkien koulutetuissa piireissä naisten asema on pääsääntöisesti hyvä, mutta köyhien keskuudessa ja maaseudulla vanhat naisia sortavat asenteet ja tavat ovat voimissaan.

Vähemmistöjen asema muuttuu hitaasti

Matkan aikana keskustelimme myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta maassa. Homojen oikeudet ovat asia joka kansaa myös Intiassa. Maan korkein käsittelee parhaillaan sitä, onko voimassa oleva homoseksin kriminalisoiva laki perustuslain mukainen. Vaikka iso osa kansasta on hyvin suvaitsevainen, kohtaavat homot arjessa syrjintää ja väkivaltaakin eikä homoseksin laiton asema ainakaan helpota LGBT-ihmisten elämää, vaikkei lain rikkomisesta yleensä rangaistakaan.

Transihmisten oikeudet ovat laillisella tasolla jopa paremmat kuin Suomessa ja ihmisen on mahdollista rekistöröityä naisen tai miehen lisäksi myös "muuksi". Kuitenkin transihmiset kohtaavat paljon syrjintää ja väkivaltaa, ja heillä voi olla ongelmia saada esimerkiksi seksuaaliterveyspalveluita. Asenteet muuttuvat kuitenkin nopeasti erotyisesti kaupungeissa ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ja asema tulevat todennäköisesti paranemaan. Toivotaan.

Järjestöt täydentävät julkisia palveluita

Matkamme keskittyi kansalaisjärjestöjen tekemään työhön, jota myös Euroopan maat ovat rahoittaneet. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli paikata julkisten palveluiden puutteita ja tehdä erityisesti asennekasvatusta ja valistustyötä. Kansalaisjärjestöt pystyvät myös reagoimaan ongelmiin ja palvelutarpeisiin julkista sektoria joustavammin. Intian kaltaisessa kehittyvässä maassa kansalaisjärjestöjen rooli sosiaali- ja terveyssektorilla on hyvin tärkeä.

Intian valtion politiikkalinjaukset ovat pääosin erittäin hyviä ja edistyksellisiä, mutta ongelma on politiikan toimeenpanossa ja sen puutteissa. Asiat ovat paperilla hyvin, mutta eivät välttämättä käytännössä.  Näitä puutteita kansalaisjärjestöt usein paikkaavat. Intian julkinen panos terveyspalveluihin on riittämätön, vain 1,6% kansantuotteesta (Suomen vastaava panos on 7,1%). Olisikin Intian yhteiskunnan kehityksen kannalta viisasta panostaa enemmän hyvinvointipalveluihin, sillä terve väestö on myös taloudellisesti voimakas.

Tulevaisuus on Intian

Matka vahvisti käsitystäni siitä, että tulevat vuosikymmenet ovat Intian vuosikymmeniä. Maassa on valtava väestö, joista monilla on hyvä koulutus, kansainvälisiä suhteita ja kielitaitoa. Intialla on kuitenkin paljon haasteita kehityksensä tiellä. Haasteista suurin lienee valtava eriarvoisuus. Eriarvoisuuden vähentäminen on yksi tärkeimmistä YK:n asettamista uusista vuosituhattavoitteista ja toivon todella, että Intia tarttuu asiaan voimakkaasti. Intian kyky stabiloida väestön määrä on olennainen koko maapallon kantokyvyn kannalta, joten toivon maalle onnea perhesuunnittelun saralla. Toivon myös, että niin Suomen kuin Euroopankin kehityspolitiikan keskiössä on jatkossakin väestöpolitiikka, lisääntymisterveys ja naisten aseman parantaminen.

 

ps. Yksi Intian suurimmista haasteista on ympäristöongelmat. Joka paikka on täynnä roskaa ja vesistöt ovat hyvin saastuneita, suurkaupunkien ilma on erittäin huonolaatuista liikenteen ja saasteiden takia. Ympäristöongelmat näkyvät hyvin selvästi myös maassa vieraileville. Kun väestö kasvaa ja vaurastuu on maan pakko alkaa kiinnittää huomiota ympäristökysymyksiin ja kaupunkisuunnitteluun. Tällä saralla Intian kehitys on vasta alkamassa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

Hyvä ystävä, lukija jää kaipaamaan mitä itse näit, koit ja tunsit matkalla.

Samankaltaisia kirjoituksia on maailmalla paljon.
Me kansalaiset "laitoimme sinut matkalle, jotta meidän kaikkien ei tarvitsisi lähteä."

Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki

Ovathan nämä ongelmat tuttuja. Ei näitä ongelmia löytääkseen Intiaan tarvitse matkustaa. Tärkeämpää olisi keksiä ratkaisuja ongelmiin. Toki blogi ihan hyvin esittelee niitä ongelmia, mutta ei ole ratkaisuehdotuksia. Tosin ei taida olla monella muullakaan.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

No kyllä siellä ainakin viimeistään nyt selvisi, että kurjuus ei koskaan maailmasta katoa, tasa-arvo on mahdoton unelma, puhumattakaan hyvinvoinnin tasaamisesta.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Väestöpolitiikka on globaalisti katsottuna erittäin tärkeää."

Onko vasemmistoliitto koskaan edes esittänyt mitään korjaavia toimia ongelman ratkaisemiseksi?

Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki

Aika vähän on Vasemmistoliitto esittänyt ratkaisuja ongelmiin. Eikä se edes aina niitä löydä.

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius

Mitä ratkaisuja on Ville Mäellä esitettävänään? Anna tulla toistenkin tietoon.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Syntyvyyden säännöstely nyt on ensimmäinen mikä mieleen tulee.

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius

Samaa mieltä. Ja kastilaitoksen oikeasti poistaminen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset